Grażyna Kozłowska – doradca reztrukturyzacyjny - syndyk (licencja nr 71).
Funkcję syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy w postępowaniach upadłościowych i naprawczych pełnię od 2004r.

Zarządzałam firmami realizującymi i nadzorującymi inwestycje z zakresu budownictwa ogólnego oraz ochrony środowiska (m.in. sieci wodociągowe
i kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków) przez okres 16 lat. W tym czasie pełniłam obowiązki prezesa zarządu oraz funkcje kierownicze w zarządzanych przeze mnie firmach. Moje doświadczenie zawodowe wsparte jest okresem pełnienia funkcji przewodniczącej oraz członka rad nadzorczych (w tym spółki komunalnej). Pełniłam również funkcję arbitra zamówień publicznych.

 • Uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego
  Wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych pod pozycją 7/03/R/C
 • Uprawnienia budowlane
  Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie UAN/N/7210/131/85
 • Uprawnienia biegłego sądowego
  Zakres budownictwa z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie
 • Uprawnienia Ministra Skarbu Państwa
  Sprawowanie funkcji członka rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa